صادرات
چاپ فرستادن به ایمیل
  1. صادرات هیتر به کشورهای هلند، بلژیک، عراق، بحرین، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان و افغانستان
  2. اجرای پروژ های مرغ تخمگذار در کشور های تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان و عراق
  3. اجرای پروژه های کلید در دست مرغ گوشتی در کشور های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان
  4. اجرای پروژه کلید در دست مرغ مادر گوشتی در کشور ترکمنستان