انواع قفس
انواع قفس

انواع قفس (4)

در مدل های سه و چهار طبقه ابعاد هر سلول 49 50 سانتی متر مربع برای 6 سر مرغ سیستم دانخوری با واگنهای دانبر و دانریز مخصوص عرض پایه قفس 99 سانتیمتر…
در مدل های 3 و 4 طبقه ابعاد هر سلول 49.5 43 سانتی متر مربع برای 5 سر مرغ سیستم دانخوری اتوماتیک واگنی یا خورجینی با دانریز مخصوص و آبخوری نیپل امکان…
در مدل های سه و چهار طبقه ابعاد هر سلول 200 135 سانتیمتر دانخوری بشقابی آبخوری نیپل انتقال کود به وسیله نوار مخصوص پرورش 43 پولت سه ماهه در هر متر طول…
بهره گرفته از آخرین فناوری روز دنیا تخلیه مرغ بصورت اتوماتیک بر روی نوار در انتهای سالن استفاده از دانخوری بشقابی و آبخوری نیپل طراحی خاص برای جلوگیری از پینه سینه تخلیه…