سیستم رطوبت ساز
سیستم رطوبت ساز

سیستم رطوبت ساز (1)

نازل سرامیکی با بدنه پلی کربنات به قطر 20 میکرون با مصرف 150 سانتیمتر مکعب آب در دقیقه ، 35 الی بار فشار و قطر ذرات آب پاشی 10 تا 25 میکرون…