سیستم آبخوری
سیستم آبخوری

سیستم آبخوری (2)

استفاده از لوله گرد بجای لوله چهارگوش برای آبدهی بیشتر بهداشت بالاتر نسبت به آبخوری آویز و لوله چهارگوش امکان جوجه ریزی بیشتر در واحد سطح با طراحی مخصوص جهت خرابی کمتر…
استفاده از لوله گرد بجای لوله چهارگوش برای آبدهی بیشتر بهداشت بالاتر نسبت به آبخوری آویز و لوله چهارگوش امکان جوجه ریزی بیشتر در واحد سطح با طراحی مخصوص جهت خرابی کمتر…