سیستم برق رسانی
سیستم برق رسانی

سیستم برق رسانی (4)

لامپ های کم مصرف تک رنگ مخصوص پرورش مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار و مرغ مادر افزایش وزن و کاهش مصرف دان کاهش آسیت در مرغداری کاهش مصرف برق دیمرهای الکترونیکی مخصوص…
تنظیم شدت سیستم روشنایی بصورت الکتریکی بصورت طلوع و غروب