سیستم دانخوری بشقابی
سیستم دانخوری بشقابی

سیستم دانخوری بشقابی (5)

امکان پخش دان بصورت هم زمان در تمام بشقابهای دانخوری مخصوص مرغ مادر یکنواختی بی نظیر گله مرغ اجداد و مادر گریل قابل تنظیم برای عدم دسترسی خروس به دان مرغ مدیریت…
قابل استفاده از روز اول ورود جوجه طراحی مخصوص بشقاب به شکل بیضی با امکان افزایش ظرفیت جوجه ریزی بیشتر در واحد سطح شستشوی آسان استفاده از بهترین مواد در ساخت ضریب…
  یکنواختی بی نظیر گله های خروس پدر یکنواختی دان توضیع شده در تمام بشقاب ها مدیریت آسان برای توزیع دان شستشوی آسان اقتصادی و دارای طول عمر بالا